แปลเอกสารรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารและล่ามจากประเทศออสเตรเลีย

มาสเตอร์พีซมีบริการแปลเอกสารจากภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ (TH > EN) ซึ่งเอกสารรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารและล่าม (NAATI: National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) จากประเทศออสเตรเลีย เอกสารทุกประเภทที่รับรองโดย NAATI สามารถนำไปใช้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศออสเตรเลียได้ โดยไม่ต้องผ่านการรับรองโดยสถานทูตหรือกระทรวงต่างประเทศแต่อย่างใด เพราะ NAATI ได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพและผ่านมาตรฐานการแปลเอกสารและการล่ามอย่างถูกต้องตามกฏหมายในประเทศออสเตรเลีย

ประเภทเอกสารที่ให้บริการ:

  • บริการแปลเอกสารสิทธิ์ เช่น หนังสือรับรอง หนังสือสัญญาซื้อ-ขาย-เช่า  หนังสือข้อเสนองานต่างๆ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ตลาดชุมชน ใบเสร็จภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใบแจ้งรายการประเมินตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และอื่นๆ

  • บริการแปลเอกสารจากทางราชการ เช่น สูติบัตร มรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย้า จดหมายจากกรมบังคับคดี หนังสือแจ้งคำสั่งศาลและอื่นๆ

  • ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรวิชาชีพ ปวช ปวส หรือ ระดับปริญญา

ค่าบริการแปลเอกสารรับรองโดย NAATI สามารถสอบถามได้ที่ Line ID: masterpieceedu.visa หรือส่งแบบฟอร์มมาสอบได้ค่ะ คลิกที่นี่

 

Suite 104, Level 1, 147 King Street, Sydney, NSW 2000, Australia  

E: info@mpedu.com.au | T: +61 2 9264 0407 | M: +61 452 551 775

Line ID: masterpieceedu.visa | Facebook Page: https://www.facebook.com/Masterpieceedu

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • LinkedIn - White Circle
  • Google+ - White Circle

Copyright © 2020 Masterpiece Education & Visa Centre Pty Ltd All rights reserved.

ABN: 93 610 774 635